Chính sách bảo mật

Thông Báo Bảo Mật này (“Thông Báo”) là một phần của các điều khoản và điều kiện áp dụng cho mối quan hệ giữa quý khách với Công ty CP Bất Động Sản Tiến Phước và các tổ chức liên quan (gọi chung là “Tiến Phước” hoặc “chúng tôi”) (“Các Điều Khoản Và Điều Kiện”) và nên được đọc cùng với Các Điều Khoản Và Điều Kiện đó.

Dữ Liệu Cá Nhân trong Thông Báo này bao gồm bất kỳ dữ liệu nào về cá nhân mà từ những dữ liệu đó có thể nhận diện được họ, chẳng hạn như họ tên, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc các số chứng minh khác, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email và bất kỳ thông tin khác liên quan đến cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi.

Bằng cách đăng ký hay sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách cho phép chúng tôi truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách, quý khách chấp nhận các chính sách và thực tiễn được mô tả trong Thông Báo Bảo Mật này.

1. Tiến Phước có quyền thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách cho những mục đích sau đây liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ mà quý khách đã đăng ký sử dụng (gọi chung là “Các Mục Đích Cơ Bản”), áp dụng trong phạm vi:

a) Xử lý việc đăng ký của quý khách đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do chúng tôi đề nghị sử dụng hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm của bên thứ ba ví dụ như đầu tư ủy thác và các chính sách bảo hiểm);

b) Thẩm định hồ sơ tín dụng và khả năng đủ điều kiện của quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn tài sản của quý khách) theo từng thời điểm;

c) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách đã đăng ký;

d) Tiến hành kiểm tra với Cơ quan đăng ký chặn cuộc gọi hay tương tự (nếu có);

e) Đáp ứng và tuân thủ các chính sách nội bộ của Tiến Phước, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, luật pháp, quy định, quy tắc thực hành hoặc các hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi bất kỳ tòa án, cơ quan pháp luật hoặc cơ quan quản lý nào (cả trong nước hoặc quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho các cơ quan quản lý,
thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc điều tra kiểm toán);

f) Các mục đích hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn việc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi, soạn thảo và xem xét tài liệu, tìm kiếm các tư vấn pháp lý và hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp);

g) Xử lý các phản hồi và khiếu nại của khách hàng;

h) Duy trì an ninh tại các cơ sở của Tiến Phước (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng máy quay hình an ninh);

i) Tạo điều kiện cho bất kỳ việc chuyển giao kinh doanh, chuyển nhượng, tham gia hoặc tham gia cấp lại nào được đề xuất hoặc thực tế đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi liên quan đến mối quan hệ của quý khách với chúng tôi;

và j) Các mục đích có liên quan hợp lý đến những nội dung vừa nêu trên.

2. Khi quý khách đăng ký hoặc sử dụng sản phẩm hợp tác thương hiệu do Tiến Phước và đối tác hợp tác thương hiệu của Tiến Phước phối hợp cung cấp, Tiến Phước có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách để chia sẻ các Dữ Liệu Cá Nhân đó với bên đối tác hợp tác thương hiệu nhằm đưa ra đề nghị sử dụng, tiếp thị hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, đề nghị hoặc sự kiện nào đến quý khách mà bên đối tác hợp tác thương hiệu cảm thấy quý khách có thể quan tâm (“Mục Đích Hợp Tác Thương Hiệu”).

3. Bên cạnh Mục Đích Cơ Bản, Tiến Phước thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân
của quý khách nhằm:

a) Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm do chúng tôi cung cấp (dù được thực hiện bởi Tiến Phước hay hợp tác với một bên khác) mà có thể liên quan đến quý khách (“Mục Đích Nghiên Cứu”); và

b) đề nghị sử dụng, tiếp thị và quảng cáo đến quý khách bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, đề nghị hoặc sự kiện nào do Tiến Phước và đối tác kinh doanh của Tiến Phước cung cấp mà chúng tôi cho rằng quý khách có thể quan tâm (“Mục Đích Tiếp Thị”).

4. Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách do chúng tôi nắm giữ sẽ được giữ bảo mật. Tuy nhiên, nhằm thực hiện các mục đích đã được liệt kê, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách đến các tổ chức liên quan của chúng tôi và các bên thứ ba dù tại Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác. Khi thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ yêu cầu họ đảm bảo rằng Dữ Liệu
Cá Nhân của quý khách được tiết lộ cho họ sẽ phải được giữ bảo mật và an toàn.

5. Cookie là một tệp văn bản ngắn mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của quý khách, sau đó có thể được lưu trữ trong hệ thống của quý khách. Chúng tôi sử dụng cookie tại một số trang web của chúng tôi để thu thập thông tin về người dùng trang web của chúng tôi (ví dụ như lưu trữ các ưu tiên của người dùng và ghi nhận thông tin quá trình hoạt động) và
thông tin mà chúng tôi thu thập sau đó được sử dụng để đảm bảo cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân hóa hơn cho khách hàng của chúng tôi. Quý khách có thể điều chỉnh phần thiết lập tại trình duyệt của mình để được thông báo khi nhận được cookie. Nếu quý khách muốn tắt chức năng cookie liên quan đến các công nghệ này, quý khách có thể thực hiện bằng cách thay đổi thiết lập trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, khi thực hiện như vậy, quý khách có thể không thể sử dụng được một số chức năng nhất định hoặc truy cập vào một số phần nhất định tại trang web của chúng tôi.

6. Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến bên thứ ba (cụ thể như thông tin về người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ của quý khách) cho chúng tôi, quý khách cam kết và đảm bảo rằng đã nhận được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho những mục đích đã được liệt kê bên trên.

7. Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc toàn bộ mục đích đã được nêu tại Thông Báo này bằng văn bản thông qua việc sử dụng biểu mẫu quy định hiện có. Nếu quý khách rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc toàn bộ mục đích và dựa vào bản chất yêu cầu của quý khách, Tiến Phước có thể sẽ không có vị thế để tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho quý khách. Việc rút lại sự đồng ý của quý khách có thể được xem như việc quý khách chấm dứt bất kỳ quan hệ hợp đồng nào mà quý khách có thể có với chúng tôi, và việc vi phạm các nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng của quý khách, và các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong trường hợp đó được bảo lưu.

8. Không làm ảnh hưởng đến những điều đã nêu, quý khách đồng ý và xác nhận rằng bất kỳ việc rút lại sự chấp thuận của mình liên quan đến các điều khoản tại Thông Báo này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ sự chấp thuận nào mà quý khách đã cấp Tiến Phước đối với việc sử dụng số điện thoại tại Việt Nam của quý khách để nhận các thông tin tiếp thị và quảng cáo.

9. Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách sẽ được lưu lại trong phạm vi một hoặc các mục đích theo đó Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách được thu thập còn hiệu lực và cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh khác khi việc lưu giữ lại có thể cần thiết.

10. Do Tiến Phước dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý khách, quý khách phải đảm bảo rằng tại mọi thời điểm thông tin do quý khách cung cấp cho chúng tôi là thật, chính xác và đầy đủ. Quý khách phải cập nhật cho chúng tôi về mọi thay đổi thông tin đã cung cấp cho chúng tôi một cách kịp thời.

11. Thông Báo này không làm giảm giá trị hiệu lực các Điều Khoản Và Điều Kiện. Quyền của Tiến Phước theo Thông Báo này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền khác về thu thập, sử dụng và tiết lộ hiện hữu theo các Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc theo pháp luật và không nội dung nào tại đây được hiểu là hạn chế bất kỳ quyền nào khác này.